Reisvoorwaarden PAC vakanties

De volgende algemene voorwaarden gelden op alle door PAC vakanties overeengekomen reisovereenkomsten.

Overeengekomen reisovereenkomst

 • Door het elektronische boekingsformulier op de website in te vullen en te verzenden aanvaardt de reiziger het aanbod van PAC vakanties. De reisovereenkomst is defintief na betaling van de aanbetalingsfactuur.
 • Degene die voor andere reizigers de overeenkomst aangaat (de aanmelder) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. De andere reizigers zijn voor hun eigen deel aansprakelijk.

Garantieregeling STO Garant

 • Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt PAC vakantie gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-
  garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
  Bij elk (reis)aanbod van PAC vakanties wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
  Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan PAC vakanties, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van PAC vakanties niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.
 • Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De garantie bevat alleen pakketreizen, dus geen losse ticket en losse hotelovernachtingen. Een pakketreis is een samengesteld geheel. In ons geval dus vervoer, meerdere hotelovernachtingen, routebeschrijvingen, begeleiding en bagagevervoer. Zie voor meer informatie: www.sto-reisgarantie.nl/garantie.

Betaling

 • PAC vakanties maakt gebruik van de zogenaamde certo escrow regeling. Dit betekent dat u als klant betaalt aan een door derde beheerde rekening. PAC vakanties ontvangt de gelden na afronding van de reis. Als klant dient u wel akkoord te gaan. Het kost iets meer tijd maar uw geld en reis zijn hierdoor wel veilig gesteld. Als klant wordt u in 4 overzichtelijke stappen automatisch door het betalingsproces begeleid.
 • Bij het boeken van de reis vragen wij u 30% van de reissom aan te betalen. De overige 70% van de reissom moet u uiterlijk 6 weken voor het begin van uw reis betalen. Boekt u binnen 6 weken voor het begin van uw reis, dan betaalt u de gehele reissom in één keer.
 • Bij niet tijdige betaling ontvangt de reiziger een digitale betalingsherinnering met het verzoek het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk te voldoen edoch uiterlijk binnen 8 dagen. Blijft de betaling alsnog uit dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van het verzuim. PAC vakanties heeft dan het recht om de daarvoor de verschuldigde annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden) in rekening te brengen.

Reisdocumenten 

 • Reizigers dienen bij vertrek en gedurende de reis te beschikken over een geldig paspoort of een identiteitskaart, rijbewijs of groene kaart. Indien de reiziger de reis (niet) geheel kan maken vanwege het ontbreken van enig geldig identiteitsdocument, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de reiziger.

Annulering door de reiziger 

 • Annulering van de overeenkomst dient via e-mail of aangetekend schriftelijk te gebeuren. De verzenddatum van de mail of datum van de poststempel gelden daarbij als annuleringsdatum. De annuleringsbedragen zijn als volgt:
  • Vanaf het moment van boeken tot de 42e dag voor vertrek: 50% van de reissom.
  • Vanaf de 42e dag voor vertrek tot de 15e dag voor vertrek: 75% van de reissom.
  • Vanaf de 15e dag voor vertrek tot de 8e dag voor vertrek: 90% van de reissom.
  • Vanaf de 8e dag voor vertrek: 100% van de reissom.

Wijzigingen

 • Wanneer u uw vakantie wilt wijzigen, houd er dan rekening mee dat dit niet altijd mogelijk is of dat hier vaak hoge kosten mee gemoeid zijn. Wij doen ons uiterste best de kosten voor u te beperken, maar kunnen soms simpelweg niet om hoge wijzigingskosten heen omdat ook wij daarbij afhankelijk zijn van andere partijen. Goed om te weten: naast de kosten van de wijziging zelf, brengen wij per wijziging € 25,- administratiekosten in rekening.
 • PAC vakanties mag de overeenkomst op een niet wezenlijk punt(-en) wijzigen. Wel kunnen in voorkomende omstandigheden wijzigingen noodzakelijk zijn.

Aansprakelijkheid

 • PAC vakanties is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die in redelijkheid bij de reiziger zijn gewekt. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de gewekte omstandigheden is PAC vakanties verplicht eventuele schade te vergoeden. Tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan PAC vakanties is toe te rekenen.
 • Indien PAC vakanties jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste een maal de reissom.
 • PAC vakanties is niet aansprakelijk indien:
  • De reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen bij een verzekering, b.v. reis-, ongevallen-, en/of annuleringsverzekering;
  • De reiziger de reis geheel of gedeeltelijk niet kan maken door het ontbreken van onjuiste en/of onvolledige documenten;
  • De reiziger zich niet heeft gehouden aan de reguliere gedragingen waartoe de wet hem/haar verplicht, zoals b.v. verkeersregels;

Verplichtingen van de reiziger

 • Van de reizigers wordt een goede lichamelijke en psychische conditie verwacht. Bij twijfel wordt de reiziger geacht hier voor de feitelijke boeking melding van te maken. Indien er feiten of omstandigheden zijn die na bevestiging van de boeking bij PAC vakanties verontrustende twijfel oproepen over de lichamelijke of psychische gesteldheid van de reiziger is PAC vakanties gerechtigd zonder opgaaf van reden (-en) tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. PAC vakanties heeft in dit geval de verplichting tot restitutie van reeds mogelijk ontvangen betalingen.

Hulp en bijstand

 • Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is PAC vakanties naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van PAC vakanties, mits de tekortkoming (-en) is toe te rekenen aan PAC vakanties. Indien de oorzaak het gevolg is van handelen van de reiziger, is PAC vakanties tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs mag worden verwacht. De kosten zijn in regel voor de reiziger zelf (b.v. transportkosten van personen bij een blessure tijdens een van de tochten). Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die niet te wijten zijn aan omstandigheden van noch de reiziger noch PAC vakanties dan draagt ieder de eigen schade.
 • Om de in nood verkerende reiziger bij te kunnen staan is het van groot belang dat PAC vakanties kan terugvallen op de hulp van de bij een reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. De reiziger wordt daarom geadviseerd een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Klachten

 • Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen in de betreffende accommodatie en aan PAC vakanties zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht niet heeft voldaan en PAC vakanties dientengevolge niet in staat is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn/haar eventuele recht op schadevergoeding dientengevolge worden beperkt of uitgesloten.
 • Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk een maand na beëindiging van de geboekte uitgevoerde reis in Nederland de klacht schriftelijk (digitaal) en gemotiveerd bij PAC vakanties indienen. Binnen uiterlijk een maand na dagtekening van de schriftelijke (digitale) klacht wordt hierop schriftelijk (digitaal) gereageerd.
 • Mocht de reiziger menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een passende oplossing kunnen komen, dan kan de reiziger tot uiterlijk 3 maanden na afloop van de reis het voorleggen aan de rechter. Op alle geschillen tussen reiziger en PAC vakanties is het Nederlandse recht van toepassing.